Konjunkturbarometern

Fortsatt stark konjunktur!
Konjunkturbedömningen av kvartal 4 är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

Den starka konjunkturen håller i sig, bedömningen för kvartal 4 är fortsatt optimistisk. Den höga nivån håller sig men har planat ut och har förmodligen nått en högsta nivå. Bedömningen är att orderingång och orderstock är fortsatt stark vilket ger ett stabilt högt kapacitetsutnyttjande och behov av kompetens.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som vi mäter så ser det ut som följer;

  • Konjunktur och nya förfrågningar planar ut på en hög nivå
  • Orderingång och orderstock planar ut på en hög nivå och har förmodligen nått sin topp
  • Likviditet och lönsamhet, ligger kvar på en stabil nivå
  • Personalbehov, relativt små förändringar, man ser ett fortsatt stort behov av personal och kompetens.

Industrikonjunkturen i Sverige är fortsatt stark men har planat ut på en bra nivå. De svenska exportföretagen signalerar en fortsatt god efterfrågan på sina huvudmarknader vilket gynnar även deras underleverantörer. Detta bekräftas också av inköpschefsindex för september.

Resultatet i den aktuella Konjunkturbarometern avser företagens bedömning av läget som rådde under kvartal tre 2018, jämfört med förutsättningarna för fjärde kvartalet 2018. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov. I bilaga presenteras grafer över företagens bedömningar. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare mätningar finns att hämta på http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern

Ytterligare kommentarer kan lämnas per tfn Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller
Michael Rydell 070-324 54 87 alt 016-14 17 00.

Eskilstuna 2018-10-25

Gösta Reinl           Michael Rydell
VD                        Ordförande avtalskommittén

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.

Tidigare genomförda mätningar
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011