Konjunkturbarometern

Svårbedömd konjunktur
Konjunkturbedömningen av kvartal två är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen är oförändrad jämfört med kvartal 1, med en viss sättning av orderingången och en liten ökning av nya förfrågningar till företagen.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts, ser det ut som följer;

  • Konjunktur och nya förfrågningar är i princip oförändrade
  • Orderingång och orderstock bedöms minska något
  • Likviditet och lönsamhet bedöms ligga kvar på samma nivåer.
  • Behov av nyanställningar minskar något men antalet anställd i företagen är oförändrat.

Industrikonjunkturen i Sverige har planat ut på en hög nivå. Dock har de svenska fordonsleverantörerna börjat anpassa sig till lägre volymer, framförallt i Europa.
Det flesta länders inköpschefsindex har på senaste tiden sänkt sina tillväxtprognoser, dock inte i Sverige där index ökade i maj, från 50,9 till 53,1. Detta beror troligen på den mycket svaga kronan som gynnar de svenska exportföretagen och deras leverantörer på kort sikt.”

Resultatet i den aktuella Konjunkturbarometern avser företagens bedömning av läget som rådde under kvartal 1 2019, jämfört med förutsättningarna för andra kvartalet 2019. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov. I bilaga presenteras grafer över företagens bedömningar. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare mätningar finns att hämta nedan.

Ytterligare kommentarer kan lämnas per tfn Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller
Michael Rydell 070-324 54 87 alt 016-14 17 00.

Eskilstuna 2019-02-05

Gösta Reinl           Michael Rydell
VD                        Ordförande avtalskommittén

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.

Tidigare genomförda mätningar
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011