EFF bjuder in till digitalt årsmöte 10/6

Eskilstuna Fabriksförenings digitala Årsstämma

Mot bakgrund av det rådande läget orsakat av Corona, kommer Eskilstuna Fabriksförening att genomföra föreningsstämman digitalt via Teams den 10 juni.
För den som önskar att delta, vänligen anmäl ditt deltagande till angiven adress för att få tillgång till länk och därmed stämman.
Konstituerande möte kommer att hållas i samband med nästa ordinarie styrelsemöte.

Stämman hålls;
När: Onsdag den 10 Juni 2020
Tid: 16.00-16.30
Var/hur: Digitalt via Teams (länk skickas till de som anmält sig)
Anmälan: Din anmälan gör du här. Anmäld dig senast 7 juni.

Bifogat finner du dagordningen till årets stämma. Vid problem av länk till anmälningen vänligen använd denna.
https://www.eskilstuna-fabriksforening.se/anmalan-arsmote-2020

Dagordning:
1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3 Val av justeringsman
4 Godkännande av dagordningen
5 Upprättande av röstlängd
6 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
7 Styrelsens verksamhetsberättelse
8 Framläggande av resultat- och balansräkningar
9 Revisionsberättelse
10 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets vinst eller förlust enligt balansräkningen
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
12 Prövning av styrelsens budgetförslag
13 Fastställande av budget och årsavgift
14 Val av ordförande för styrelsen
15 Val av vice ordförande för styrelsen
16 Val av styrelseledamöter
17 Val av revisorer
18 Val av valberedning
19 Övriga frågor, som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller varom medlem gjort skriftlig framställning till styrelsen senast sju dagar före årsmötet
20 Årsmötet avslutas